+385 52 500 401 - 08:00 - 22:00

Polityka prywatnosci

MONDO FERIO d.o.o. [sp. z o.o.] agencja turystyczna, turystyka i usługi, Novigrad, Svetog Antona 36, OIB (numer PESEL): 86304016104 (zwana dalej „Spółką”), uchwaliła w listopadzie 2020 roku, w szczególności poświęcony ochronie Państwa prywatności i bezpieczeństwu Państwa danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem Ogólnym”) i Ustawą wdrażającą Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (NN 42/2018), poniższy dokument, który reguluje zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych lub ogólnie ochronę Państwa prywatności.

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie respondentom dokładnych i pełnych informacji o tym, jakie ich dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane lub w inny sposób przetwarzane przez Spółkę, a także w jakim zakresie te dane osobowe są lub będą przetwarzane.

Celem tej Polityki jest zapewnienie osobom korzystającym z niniejszego portalu przejrzystej możliwości zapoznania się z zasadami, środkami ochronnymi, prawami i ryzykiem, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejsza Polityka dotyczy i ma zastosowanie do gromadzenia, przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie i innych podobnych narzędzi analitycznych podczas odwiedzania, rejestracji i korzystania z portalu internetowego www.villasholiday.com ze wszystkimi subdomenami, witrynami i aplikacjami dla telefonów komórkowych, należącymi do wspomnianych domen, a będącymi we własności Spółki, podczas wysyłania wiadomości e-mail zawierającej łącze do niniejszej Polityki prywatności. W odniesieniu do kwestii szczególnych, które tą Polityką ewentualnie nie są uregulowane, mają zastosowanie Ogólne Warunki Handlowe, które możecie Państwo znaleźć tutaj.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszystkie informacje, które można wykorzystać do ustalenia Państwa tożsamości. Świadcząc usługi on-line, Spółka może zbierać niektóre z następujących danych:

PODSTAWA PRAWNA DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe tylko w przypadku spełnienia jednego z poniższych założeń

Mamy Państwa zgodę. Przykład: otrzymywanie newsletterów lub wiadomości marketingowych. Jeśli chcecie Państwo otrzymywać newsletter, w odpowiednim miejscu zaznaczycie, że chcecie go otrzymywać i wpiszecie adres e-mail.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie respondenta przed zawarciem umowy. Przykład: rezerwacja zakwaterowania przez Internet.

W takim przypadku potrzebujemy Państwa danych osobowych do zawarcia umowy, czyli realizacji wzajemnych praw i obowiązków.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań prawnych administratora danych. Przykład: przekazanie danych do systemu eVisitor lub wykonanie polecenia właściwego organu. Okoliczność ta jest istotna ze względu na fakt, że każdy pobyt gościa musi być zgłaszany do wspólnoty turystycznej i policji, zgodnie z miejscem zamieszkania, co odbywa się za pośrednictwem tego systemu. W drugim przykładzie, dane osobowe są przekazywane właściwemu organowi na podstawie zgodnego z prawem nakazu.

Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Przykład: aby spersonalizować Państwa preferencje i zaoferować inne usługi lub produkty, które mogą Państwa zainteresować. W takim przypadku chcemy jak najlepiej dopasować dla Państwa naszą usługę, a nie byłoby to możliwe bez posiadania wymaganych od Państwa informacji, które pozwolą nam lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania, preferencje i pragnienia.

GROMADZONE DANE OSOBOWE

Spółka gromadzi następujące dane podczas rezerwacji lub korzystania z usług oraz podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej www.villasholiday.com:

(I) Podczas rezerwacji zakwaterowania gromadzone są:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu oraz numer PESEL

(II) Podczas korzystania ze strony internetowej gromadzone są:

Informacje o Państwa zainteresowaniu zakwaterowaniem;

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej;

Informacje o kliknięciu w nasze reklamy, wliczając te opublikowane na innych stronach internetowych;

Informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do usług cyfrowych, np. adres IP;

(III) Podczas wysyłania zapytania i zapewniania wsparcia, konsultacji lub odpowiedzi na reklamacje, zapytania i badania gromadzone są:

Informacje, które zwyczajowo dostarczają Państwo podczas rezerwacji lub kupna usług, wliczając w to imię, nazwisko, adres e-mail lub, jeśli logujecie się za pośrednictwem sieci społecznościowych, imię i nazwa użytkownika oraz dane kontaktowe. Treść komunikacji cyfrowej, wybrane linki oraz Państwa komentarze i uwagi.

(IV) Podczas zapisu na newsletter gromadzone są:

Adres e-mail

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W sytuacji, gdy Państwo przekazujecie Spółce dane osobowe innych osób, należy wziąć pod uwagę:

W celach marketingowych i promocyjnych:
• Aby lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta oraz dostosować nasze usługi i komunikację marketingową, Villas Holiday może łączyć dane osobowe zebrane podczas sprzedaży usług z informacjami zebranymi na naszych stronach internetowych, w aplikacjach lub innych źródłach,
• Aby wysyłać Ci powiadomienia o nowych usługach, aktualizacjach usług, wydarzeniach i ofertach specjalnych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować,
• Aby wysyłać powiadomienia o innych firmach i produktach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na taką komunikację,
• Aby przeprowadzać badania marketingowe w celu ulepszania naszych usług, przy czym zawsze masz możliwość odmówić w nich udziału;

Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu, w jakim zostały podane i/lub na podstawie odpowiedniego rozporządzenia lub prawnie uzasadnionego interesu, wynikającego lub związanego z korzystaniem z portalu internetowego www.villasholiday.com.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.

Spółka może udostępniać dane sprawdzonym partnerom, którzy wykonują dla nas określone funkcje, takie jak utrzymanie systemów i aplikacji IT, kampanie marketingowe, obsługa płatności.

Niektóre dane osobowe przekazujemy właściwym organom, na podstawie obowiązków prawnych, takich jak rejestracja gości w systemie eVisitor, w celu opłacenia opłaty turystycznej, listy gości oraz rejestracji pobytu cudzoziemców.

W każdym przypadku, gdy Spółka musi udostępnić zebrane dane osobowe, żądamy ich ochrony i niewykorzystywania w celach marketingowych.

JAK CHRONIĆ SWOJE PRAWA

Macie Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które zebraliśmy, a dane, które zebraliśmy podczas rezerwacji zakwaterowania, możecie zobaczyć bezpośrednio z samej rezerwacji. Możecie zażądać kopii pozostałych informacji, które zebraliśmy od Państwa, podając przy tym wszystkie szczegóły, które pomogą nam zidentyfikować i zlokalizować Państwa dane osobowe. Dostarczenie danych jest bezpłatne, ale Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty w przypadku specjalnych żądań, takich jak wiele kopii, specjalny format lub tym podobne. Spółka przekaże Państwu informacje, w rozsądnym terminie, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.

Chcemy, aby wszystkie Państwa dane były dokładne i aktualne, a jeśli zauważycie, że niektóre z nich są niedokładne, dajcie nam znać. Przypominamy również, że przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania lub usunięcia Waszych danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czy też odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Spółka poprawi lub usunie Państwa dane osobowe, chyba że będziemy musieli je zachować ze względu na uzasadnione interesy prawne lub biznesowe.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do przetwarzania, wykorzystywania lub przechowywania Waszych danych osobowych, skontaktujcie się z nami. Jeśli nasza odpowiedź Was nie satysfakcjonuje, macie Państwo możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym – Agencją Ochrony Danych Osobowych (AZOP) z siedzibą w Zagrzebiu, Selska cesta 136, HR 10 000 Zagreb, E:  [email protected]

Wszelkie żądania lub uwagi dotyczące gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, należy kierować na piśmie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Żądanie musi zawierać adres e-mail podany podczas rejestracji, a także adres e-mail, na który chcecie Państwo otrzymać odpowiedź (jeśli nie jest taki sam, jak adres e-mail z którego przesłano żądanie). Adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółki to: [email protected]. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Państwa dodatkowych informacji w celu ustalenia Waszej tożsamości, lub ustalenia upoważnienia do złożenia wniosku w imieniu osoby trzeciej.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Naszą szczególną misją jest pełne zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub usunięciem, niezależnie od miejsca ich przechowywania lub przetwarzania, a także formatu, w jakim są zapisane. Spółka zwraca szczególną uwagę na zastosowanie wysoce profesjonalnych rozwiązań i standardów komputerowych.

Spółka stosuje uznane standardy bezpieczeństwa informacji:

Niezależnie od powyższej Polityki prywatności, zachęcamy Państwa do podjęcia działań w celu zabezpieczenia danych osobowych (w tym swojego hasła) oraz do wylogowywania się z portalu internetowego, po każdym skorzystaniu. Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe zostaną przekazane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy, ponieważ jest to niezbędne do technicznego wykonania usługi żądanej przez użytkownika, wówczas Spółka zastosuje odpowiednie środki, by osoba uzyskująca dostęp do danych, a znajdująca się poza UE, podjęła odpowiednie środki w celu ochrony tych danych i zapewnienia ochrony zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Ta strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, obsługiwanych przez inny podmiot (w tym Facebook, Google, Instagram itp.), który ma własne odrębne zasady Polityki prywatności, dlatego prosimy pamiętać, by przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, zapoznać się z nimi. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe lub podmioty nimi zarządzające, w zakresie ochrony prywatności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, w jakim Spółka przechowuje dane osobowe jest ograniczony do absolutnego minimum, w związku z czym Spółka wyznacza terminy przechowywania lub okresowego przeglądu niektórych danych osobowych, tak aby nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Po upływie tego terminu Spółka usunie dane osobowe, a jeżeli dane będą niezbędne do celów zestawiania wskaźników statystycznych, analizy lub archiwizacji, lub w jakimkolwiek innym uzasadnionym interesie, zostaną podjęte wszelkie środki w celu anonimizacji danych osobowych.

ZASTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Firma wykorzystuje pliki cookies. Zasady używania i celu wykorzystywania plików cookies możecie Państwo znaleźć tutaj.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta w listopadzie 2020 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji i/lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Polityki będziemy publikować na portalu internetowym Spółki www.villasholiday.com i ewentualnie, jeśli uznamy to za konieczne (np. w przypadku większych lub znaczących zmian / uzupełnień), informować Państwa dodatkowo.

PRODUKTY, KTÓRE OFERUJEMY NA STRONACH www.villasholiday.com:

Zakwaterowanie w luksusowych willach i domach wakacyjnych

Zakwaterowanie w innych typach kwater wakacyjnych

Organizowanie dodatkowych zajęć dla gości

Ceny podane są dla każdego obiektu osobno, i znajdują się poniżej każdego obiektu.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE I GROMADZENIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH WYKORZYSTANIU

Mondo Ferio d.o.o. [sp. z o.o.] zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych klientów, poprzez zbieranie tylko niezbędnych, podstawowych informacji o klientach / użytkownikach, które są konieczne do wypełnienia naszych obowiązków; informuje klientów o sposobie wykorzystania zebranych danych, regularnie daje klientom możliwość wyboru w jakim zakresie będą wykorzystane ich dane, łącznie z możliwością zadecydowania, czy chcą pozostawić lub usunąć ich nazwisko z list wykorzystywanych w kampaniach marketingowych. Wszystkie dane użytkowników są ściśle chronione i dostępne tylko dla pracowników, którym są niezbędne do wykonania pracy. Wszyscy pracownicy Mondo Ferio d.o.o. oraz partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad prywatności.

Nasze ceny podawane są w różnych walutach, ale wszystkie płatności dokonywane są w walucie chorwackiej. Kwota pobrana z Twojej karty kredytowej jest wynikiem przeliczenia ceny w walucie obcej na walutę chorwacką (HRK), zgodnie z aktualnym kursem wymiany Chorwackiego Banku Narodowego (HNB). Przy obciążaniu karty kredytowej, ta sama kwota jest przeliczana na Twoją lokalną walutę, zgodnie z kursem wymiany grupy, do której należy Twój bank. Istnieje przy tym możliwość niewielkiej różnicy, w stosunku do pierwotnej ceny w naszej ofercie lub na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRZEKAZYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

WSPay jako wykonawca autoryzacji i płatności kart kredytowych, występuje jako podmiot przetwarzający i przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych 2016/679 oraz surowymi zasadami rozporządzenia PCI DSS L1 o ochronie rejestracji i transferu danych.

WSPay wykorzystuje 256-bitowy certyfikat szyfrowania SSL oraz protokół kryptograficzny TLS 1.2, jako najwyższy poziom ochrony podczas wprowadzania i przesyłania danych.

Dane osobowe, które wykorzystywane są w celu autoryzacji i zapłaty, czyli w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub na podstawie Umowy, są traktowane jako dane poufne.

Do realizacji Umowy (autoryzacja i zapłata) wymagane są następujące dane osobowe Kupującego:

• Imię i nazwisko

• E-mail

• Telefon

• Adres

• Miasto

• Kod pocztowy

• Kraj

• Rodzaj karty

• Numer karty

• Data ważności karty

• Kod CVV karty

WSPay tych danych osobowych nie przetwarza ani nie wykorzystuje w innym celu niż wykonanie umowy autoryzacji i zapłaty.

WSPay gwarantuje spełnienie wszystkich warunków określonych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, dla podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności zapewnienie wszelkich niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa, co w szczególności potwierdza również certyfikat PCI DSS L1.

OŚWIADCZENIE O UŻYTKOWANIU WSPAY-A

Mondo Ferio d.o.o. [sp. z o.o.] (miejsce sprzedaży) wykorzystuje WSPay do płatności online.

WSPay to bezpieczny system płatności online, płatności w czasie rzeczywistym, kartami kredytowymi i debetowymi oraz innymi metodami płatności. WSPay zapewnia klientowi i sprzedawcy bezpieczną rejestrację i transfer wprowadzonych danych karty, co potwierdza także certyfikat PCI DSS, który WSPay posiada. WSPay używa 256-bitowego certyfikatu szyfrowania SSL i protokołu kryptograficznego TLS 1.2, jako najwyższych poziomów ochrony podczas zapisywania i przesyłania danych.