+385 52 500 401 - 08:00 - 22:00

Ogólne Warunki Handlowe


MONDO FERIO d.o.o. [sp. z o.o.] agencja turystyczna, turystyka i usługi, Novigrad, ul. Svetog Antona 36, OIB (numer PESEL): 86304016104 (zwana dalej „Agencją”)

1.WPROWADZENIE

Agencja została utworzona na podstawie prawa chorwackiego i główną jej działalnością jest świadczenie usług turystycznych, czyli pośrednictwo w sprzedaży usług zakwaterowania.
Agencja zapewnia gościom usługi zakwaterowania zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie www.villasholiday.com oraz według opisu i terminu, zgodnie z potwierdzoną rezerwacją.
Agencja świadczy swoje usługi we własnym imieniu, ale na rachunek wynajmującego, czyli pośredniczy w organizowaniu i realizacji zakwaterowania pomiędzy gościem a wynajmującym.
Termin gość (goście) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków oznacza osobę, do której skierowana jest oferta, tj. która potwierdziła rezerwację oraz wszystkie osoby przebywające z nią w obiekcie noclegowym.

2.REZERWACJE I PŁATNOŚĆ

Zapytania i rezerwacje zakwaterowania przyjmowane są drogą elektroniczną, pisemną na adres pocztowy lub osobiście w siedzibie Agencji.
Agencja udostępnia gościowi wszelkie istotne informacje związane z usługą oraz oferuje możliwość ubezpieczenia od wszelkich szkód w obiekcie.
Na każde życzenie gościa Agencja przesyła ofertę, a wpłacając zaliczkę, gość potwierdza rezerwację.
Podczas dokonywania rezerwacji gość jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w procesie rezerwacji.
W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny, a pozostałą część ceny gość wpłaca najpóźniej 30 dni przed przyjazdem.
Potwierdzając rezerwację, klient w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i mają one w pełni zastosowanie do umowy pomiędzy gościem a Agencją.

Płatności można dokonać:

ON-LINE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH
Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Discover, DinersClub.
Wszystkie transakcje i dane są zabezpieczone i chronione certyfikatem SSL za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatności online.

PRZELEWEM BANKOWYM Z ZAGRANICY
Goście z zagranicy mogą opłacić rezerwację przelewem na nasze konto walutowe. Koszty przelewu (banku nadawcy i banku odbiorcy) ponosi w całości gość.

Dane do płatności są następujące:
MONDO FERIO d.o.o. turistička agencija, turizam i usluge
Novigrad, Svetog Antona 36
OIB: 86304016104
Nr VAT: HR 86304016104
Nr rachunku: IBAN HR8424020061100992069
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Po otrzymaniu wpłaconej zaliczki, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zapłaty zaliczki. Po otrzymaniu pełnej wpłaty – potwierdzenie wpłaty, które jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym / voucherem, gość również otrzyma na adres e-mail.

3.OPŁATA TURYSTYCZNA

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie turystycznej w Republice Chorwacji, gość płaci opłatę turystyczną równocześnie z opłatą za usługę zakwaterowania. Opłata turystyczna wliczona jest w cenę zakwaterowania.

4.CENA ZAKWATEROWANIA

Cena zakwaterowania zawiera podstawową usługę noclegową, określoną w ofercie.
Usługi specjalne nie są wliczone w cenę zakwaterowania, a gość płaci je osobno (opłata za zwierzę domowe, kaucja odszkodowawcza w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej, opłata za sprzątanie końcowe). Usługi dodatkowe gość powinien zgłosić podczas rezerwacji, w przeciwnym razie Agencja nie ponosi odpowiedzialności za brak tych usług.
Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany publikowanych cen (w przypadku zmiany cen noclegów przez usługodawcę lub zmiany kursu waluty).
Jeżeli zmiana nastąpi przed wpłatą zaliczki i/lub potwierdzeniem rezerwacji przez gościa, Agencja informuje gościa o zmianie ceny.

Gościom, którzy wpłacili zaliczkę na daną rezerwację, Agencja gwarantuje cenę zakwaterowania podaną w kalkulacji, na podstawie której wpłacili kwotę zaliczki.
Jeżeli po wpłacie zaliczki nastąpi zmiana kursu waluty lub wzrost opłat za niektóre usługi wpływające na cenę podróży, o czym Agencja nie mogła wiedzieć przy składaniu oferty, Agencja ma prawo podwyższyć cenę, nie później niż 30 dni przed skorzystaniem z zakwaterowania. W takim przypadku gość ma prawo do anulowania rezerwacji, jeżeli wzrost ceny wyniósłby więcej niż 10 % ceny z potwierdzenia rezerwacji, zachowując prawo do zwrotu wpłaconej dotychczas kwoty (pomniejszonej o opłaty bankowe), ale bez prawa do jakichkolwiek innych opłat lub odszkodowania.
Kurs wymiany walut, po którym została ustalona cena, jest podany w potwierdzeniu rezerwacji.

5.KATEGORYZACJA I OPIS USŁUG

Obiekty zakwaterowania są opisane zgodnie z uzyskaną oficjalną kategoryzacją, za którą odpowiada właściciel.
Informacje przekazane gościowi przez Agencję są wiążące wyłącznie poprzez opis i zdjęcia zamieszczone na stronie www.villasholiday.com.

6.ANULOWANIE REZERWACJI

W przypadku gdy gość rezygnuje z rezerwacji, zaliczka wpłacona na poczet potwierdzenia rezerwacji, w wysokości 30 % całkowitej uzgodnionej ceny zakwaterowania, jak również inne kwoty wpłacone na rzecz Agencji nie podlegają zwrotowi.

W przypadku gdy gość odwoła rezerwację, zostanie on obciążony następującymi opłatami za anulowanie:
Bezpłatne anulowanie w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji
Rezygnacja zgłoszona 31 lub więcej dni przed przyjazdem: koszt anulowania wynosi 30% całkowitej kwoty rezerwacji
Rezygnacja zgłoszona nie później niż 30 i co najmniej 1 dni przed przyjazdem: koszt anulowania wynosi 100% całkowitej kwoty rezerwacji
Rezygnacja zgłoszona w dniu przyjazdu lub niepojawienie się: koszt anulowania wynosi 100% całkowitej kwoty rezerwacji

Data rezygnacji to data otrzymania powiadomienia o anulowaniu. W przypadku nie pojawienia się lub niezapowiedzianego spóźnienia, Agencja zachowuje całkowitą kwotę rezerwacji.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku anulacji rezerwacji dokonanej w terminie 21 dni do dnia skorzystania z usługi – tzw. rezerwacja last minute, w takim przypadku gość nie ma prawa do zwrotu kosztów.

W przypadku rezygnacji ze strony Wynajmującego, bez uzasadnionej przyczyny, nie przysługują mu żadne opłaty od Agencji. W takim przypadku Agencja wykorzysta wszystkie dotychczas uiszczone opłaty, oprócz swojej prowizji, na zabezpieczenie innego obiektu noclegowego wybranego przez gościa, z zastrzeżeniem, że Wynajmujący jest zobowiązany do pokrycia całej różnicy w cenie tego drugiego (zastępczego) zakwaterowania.

W przypadku odwołania rezerwacji z powodu siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności (wojna, zamieszki, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, różne epidemie i pandemie), Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich wpłaconych środków, a gość ma prawo do zwrotu kosztów lub zakwaterowania zastępczego w terminie uzgodnionym z Wynajmującym i Agencją.

7.OBOWIĄZKI GOŚCIAGość zobowiązany jest:
– w terminie wpłacić kwotę zaliczki i pozostałą cenę zakwaterowania,
posiadać odpowiednie dokumenty podróżne i, jeśli to potrzebne, uzyskać je na czas,
– przestrzegać przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Republice Chorwacji lub kraju docelowym i kraju przez który się przejeżdża lub w którym się przebywa,
– po przybyciu do miejsca docelowego, przedstawić usługodawcy dokument potwierdzający zapłatę za usługę (voucher wydany przez Agencję),
– gość ma obowiązek sprawdzić, czy na wjazd do Republiki Chorwacji potrzebna mu jest wiza i na czas ją uzyskać,
– przestrzegać regulaminu zakwaterowania w obiektach noclegowych i współpracować w dobrej wierze z usługodawcami, w przypadku naruszenia regulaminu domu

8.SPECJALNE ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA

Liczba gości
O każdej porze w obiekcie zakwaterowania może przebywać liczba osób wskazana w potwierdzeniu rezerwacji.

Namioty i domki kempingowe
Zabronione jest na lub obok willi stawianie namiotów, domków kempingowych itp.

Zwierzęta domowe i alergie
Możliwość przyjazdu ze zwierzętami domowymi i warunki, na jakich ewentualnie ich przyjazd jest dopuszczony wymienione są w opisie obiektu zakwaterowania. Wszystkie zwierzęta domowe muszą być, w odpowiednim czasie, zaszczepione przeciw wściekliźnie i innym chorobom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym goście muszą zasięgnąć informacji na czas, przed dokonaniem rezerwacji zakwaterowania.
Za trzymanie zwierząt w obiekcie noclegowym, wyłączną odpowiedzialność ponosi gość i wykluczona jest wszelka odpowiedzialność Wynajmującego lub Agencji za jakąkolwiek chorobę lub obrażenia, które zwierzęta mogą odnieść podczas pobytu.
Agencja nie ponosi odpowiedzialności za reakcje alergiczne gości, jakie mogą wystąpić w obiekcie zakwaterowania.

Nowowybudowane obiekty
W przypadku rezerwacji w nowo zbudowanych willach, gość musi być świadomy, iż nowowybudowane obiekty mogą nie posiadać pewnych cech charakterystycznych, ze względu na warunki i okoliczności budowy lub działania warunków atmosferycznych (np. brak wyrośniętej trawy, inne kwiaty, miękka gleba, itp.), za co Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Hałas
Goście są zobowiązani do niezakłócania hałasem i krzykami, porządku i spokoju publicznego. Po godzinie 22:00 zabronione jest głośne odtwarzanie muzyki.

Baseny, place zabaw, grill, infrastruktura
Niektóre obiekty noclegowe mają baseny lub inne zbiorniki wodne, place zabaw i miejsce przeznaczone na grill.
Gość przyjmuje do wiadomości, że wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tych udogodnień ponosi gość lub osoba przebywająca z gościem w obiekcie zakwaterowania. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej – jednego z gości. Wszelkie otwarte płomienie lub żar należy ugasić, aby nie było możliwości samozapłonu.
Części infrastruktury (osłony instalacyjne, skrzynki przyłączowe, system nadzoru wideo) nie są przeznaczone do użytku gości.

Zasady porządkowe obiektu
Każdy obiekt zakwaterowania ma swoje zasady porządkowe, udostępnione w widocznym miejscu. Gość jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z nimi oraz ich przestrzegania przez cały czas pobytu.

Przyjazd i wyjazd
Gość jest zobowiązany opuścić obiekt zakwaterowania do godziny 10:00, a po przyjeździe gość może rozpocząć korzystać z zakwaterowania od godziny 16:00. Jeśli gość opuści obiekt po godzinie 18:00, zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty za cały bieżący dzień zakwaterowania.

Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym, a goście zobowiązują się opuścić obiekt noclegowy na stałe w ciągu 2 (dwóch) godzin. W takim przypadku gość nie zachowuje prawa do zwrotu jakichkolwiek opłat lub rekompensaty za niewykorzystany nocleg.

9.BAGAŻ I PRZEDMIOTY OSOBISTE

Agencja rekomenduje gościom przechowywanie bagażu i rzeczy osobistych ze zwiększoną starannością oraz przechowywanie pieniędzy i kosztowności w sejfie, znajdującym się w obiekcie noclegowym. Agencja nie bierze odpowiedzialności za bagaż, rzeczy osobiste, pieniądze i przedmioty wartościowe, które zostały zniszczone, zgubione, uszkodzone lub skradzione w miejscu zakwaterowania i doradza niezwłoczne zgłoszenie takiej sytuacji na najbliższym komisariacie policji lub właścicielowi obiektu zakwaterowania.

10.ROZSTRZYGANIE REKLAMACJI

Agencja informuje, że konsument lub gość ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji usług świadczonych przez agencję, pocztą lub e-mailem na następujące adresy:

MONDO FERIO d.o.o.
Adres siedziby: Sveti Anton 36, 52466 Novigrad
E-mail: [email protected]

Agencja udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, w ciągu 15 dni od jej otrzymania, za pomocą środka komunikacji, którym skarga została wysłana.

11.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Do ochrony prywatności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje zasady dostępne tutaj.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dla wszystkich innych sytuacji, które nie są szczegółowo uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa chorwackiego. Wszelkie spory, które nie zostałyby rozwiązane polubownie, w drodze porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Agencji.
Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym momencie, co zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji www.villasholiday.com, a także, jeśli uzna to za konieczne (np. o większych lub bardziej znaczących zmianach / uzupełnianiach), może dodatkowo poinformować gościa.