+385 52 500 401 - 08:00 - 22:00

Zásady ochrany osobních údajů

MONDO FERIO d.o.o. turistická agentura, cestovní ruch a služby, z Novigradu, Svetog Antona 36, ​​osobní identifikační číslo (OIB): 86304016104 (dále jen „Společnost“) přijala v listopadu 2020 se zvláštním zájmem o ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů v souladu s platnými předpisy včetně Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Obecné nařízení“) a Zákona o provádění obecného nařízení o ochraně údajů (NN 42/2018) následující dokument, kterým je upravováno shromažďování, zpracovávání a využívání vašich osobních údajů, tj. obecně ochrana vašeho soukromí

ÚVOD

Tyto Zásady jsou určeny respondentům, aby měli přesné a úplné informace o tom, jaké osobní údaje jsou Společností shromažďovány, využívány, zpřístupňovány, nebo jiným způsobem zpracovávány, stejně jako o tom, do jaké míry se dané osobní údaje zpracovávají nebo budou zpracovávat.
Účelem těchto Zásad je poskytnout transparentní příležitost jednotlivcům, kteří tento internetový portál používají, aby se seznámili s pravidly, ochrannými opatřeními, právy a riziky, jež se zpracováním osobních údajů souvisejí.

Tyto Zásady jsou aplikovány a platí pro shromažďování, zpracovávání a ochranu vašich osobních údajů a používání cookies i dalších podobných analytických nástrojů při návštěvě, registraci a používání internetového portálu www.villasholiday.com se všemi příslušnými subdoménami, webovými stránkami a aplikacemi pro mobilní telefony, jež k uvedeným doménám patří a jež jsou ve vlastnictví Společnosti, a to při odesílání elektronické pošty obsahující odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů. V případě specifických otázek, jež těmito Zásady případně odpovídajícím způsobem upraveny nejsou, platí Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete zde.

OSOBNÍ ÚDAJ


Osobní údaje jsou veškeré informace, které lze použít ke zjištění vaší identity. Poskytováním on-line služeb může Společnost shromažďovat některé z následujících osobních údajů:

– jméno, příjmení, místo bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu, občanství;

– Informace o vašem pobytu včetně informací o zařízení, kde jste byli ubytováni, datum příjezdu, datum odjezdu, zakoupené produkty nebo služby, informace o vašich preferencích u daných služeb (typ pokoje atd.);

– údaje o objednaných službách;

– dodatečné informace o vaší osobě, které můžeme obdržet od třetích stran, s nimiž jsme v obchodním vztahu (např. agentury, cestovní kanceláře);

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pouze v případě, že je splněn jeden z následujících předpokladů

Máme váš souhlas. Příklad: příjem novinek nebo marketingových zpráv. Pokud chcete dostávat novinky, musíte na příslušném místě zaškrtnout políčko, že je skutečně chcete dostávat, a zadat svoji e-mailovou adresu.

Zpracování je nezbytné k plnění smlouvy nebo k přijetí kroků na žádost respondenta ještě před uzavřením smlouvy. Příklad: rezervace ubytování prostřednictvím internetu. V takovém případě potřebujeme vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu, respektive abychom mohli realizovat vzájemná práva a povinnosti.

Zpracování je nezbytné kvůli plnění zákonných povinností správce zpracování. Příklad: předávání údajů do systému eVisitor nebo plnění příkazu příslušného orgánu. Tato okolnost je důležitá vzhledem k tomu, že každý pobyt hosta musí být nahlášen turistickému sdružení a policii v místě pobytu, což se provádí právě prostřednictvím tohoto systému. Ve druhém příkladu jsou osobní údaje předávány příslušnému orgánu na základě zákonného příkazu.

Zpracování je nezbytné pro potřeby legitimních zájmů správce zpracování nebo třetí strany. Příklad: abychom mohli celou zkušenost přizpůsobit přesně vašim potřebám a mohli vám nabídnout i další služby nebo produkty, které by vás mohly zajímat. V tomto případě vám chceme co možná nejlépe přiblížit naši službu, a to by nebylo možné, aniž bychom od vás měli k dispozici požadovaný údaj, s jehož pomocí lépe rozumíme vašim zájmům, preferencím a přáním.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE SHROMAŽĎUJÍ


Níže uvedené údaje Společnost shromažďuje při provádění rezervace, resp. při používání služeb a při používání webové stránky www.villasholiday.com:

(I) Při rezervaci ubytování jsou shromažďovány následující údaje:
Jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo.

(II) Při návštěvě webové stránky jsou shromažďovány následující údaje:
Informace o vašich zájmech týkajících se ubytování;
Informace o používání webové stránky;
Informace o kliknutích na naše reklamy včetně těch zveřejněných na jiných webových stránkách;
Informace o tom, jak se připojujete k digitálním službám, např. IP adresa;

(III) Při zasílání dotazů a poskytování podpory, konzultací nebo odpovědí na stížnosti, dotazníky a průzkumy jsou shromažďovány následující údaje:
Údaje, které nám obvykle poskytujete při rezervaci nebo nákupu služeb, včetně jména, příjmení, e-mailové adresy nebo, pokud se připojujete prostřednictvím sociálních sítí, jména, uživatelské jména a kontaktní údaje. Obsah digitální komunikace, zvolené odkazy a vaše komentáře a poznámky.

(IV) Přihlášením k odběru novinek jsou shromažďovány následující údaje:
E-mailová adresaJAK JSOU POUŽÍVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V situacích, kdy Společnosti poskytujete osobní údaje jiných osob, je třeba mít na paměti následující:
– Společnost používá údaje o dalších osobách, které nám poskytnete, jako například o osobách, jež jsou zahrnuté do rezervace ubytování;
– když poskytujete údaje o druhých osobách, musíte si být jisti, že s tím ony souhlasí a že máte oprávnění tak jejich jménem činit. Kdykoli je to možné, měli byste se ujistit, že i je seznámíte se zpracováváním osobních údajů z těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pro marketingové a propagační účely:
• abychom Vám jako zákazníkovi co možná nejlépe rozuměli a mohli naše služby a marketingovou komunikaci přizpůsobit Vašim potřebám, může společnost Villas Holiday kombinovat osobní údaje shromážděné při prodeji služeb s údaji shromážděnými na našich webových stránkách, v aplikacích a jiných zdrojích,
• abychom Vám mohli zasílat oznámení o nových službách, aktualizacích služeb, akcích a speciálních nabídkách, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat,
• abychom Vám mohli zasílat zprávy o jiných společnostech a produktech, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat – ovšem pouze v případě, že jste s takovým způsobem komunikace dříve souhlasili,
• abychom mohli provádět marketingový průzkum za účelem zlepšování našich služeb, přičemž Vy máte vždy možnost svoji účast odmítnout.

Shromážděné osobní údaje Společnost zpracovává za účelem, pro který byly poskytnuty, a/nebo za účelem vycházejícím z příslušného nařízení nebo oprávněného zájmu, jenž vyplývá, nebo souvisí s používáním internetového portálu www.villasholiday.com.

KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP


Vaše osobní údaje Společnost neprodává, nepronajímá ani nepůjčuje třetím stranám. Společnost může údaje sdílet se spolehlivými partnery, kteří pro ni plní určité funkce, jako je například údržba IT systémů a aplikací, vytváření marketingových kampaní či zpracovávání plateb.
Určité osobní údaje předáváme příslušným orgánům na základě zákonných povinností, jako je například registrace hostů v systému eVisitor kvůli placení pobytové daně, seznam hostů nebo registrace pobytu cizinců.

V každém případě však v situacích, kdy Společnost potřebuje shromážděné osobní údaje sdílet, požadujeme také jejich ochranu a to, aby nebyly používány pro marketingové účely.

JAK CHRÁNIT VAŠE PRÁVA


Máte právo požadovat kopii vašich osobních údajů, které jsme shromáždili, přičemž údaje, které jsme shromáždili při rezervaci ubytování, můžete vidět ze samotné rezervace. Můžete požádat o kopii i ostatních údajů, které jsme od vás shromáždili, s uvedením všech podrobností, které nám pomohou vaše osobní údaje identifikovat a vyhledat. Doručení takových údajů je bezplatné, nicméně Společnost si vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek v případě zvláštních požadavků, jako je například vypracování více kopií, speciální formát apod. Společnost vám údaje doručí v přiměřené lhůtě, prostřednictvím e-mailu a na e-mailovou adresu uvedenou v příslušné žádosti.


Chceme, aby všechny vaše údaje byly přesné a aktuální, a pokud si všimnete, že některé z údajů, které máme k dispozici, nejsou přesné, dejte nám prosím vědět. Rovněž připomínáme, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, respektive neposkytnout souhlas s jejich zpracováváním. Společnost vaše osobní údaje opraví nebo vymaže, tedy s výjimkou případů, kdy je musí uchovat z oprávněných právních nebo obchodních zájmů.

Pokud máte proti zpracovávání, používání nebo uchovávání vašich osobních údajů jakékoli námitky, neváhejte nás kontaktovat. Nebudete-li s naší odpovědí spokojeni, máte možnost obrátit se na dozorový orgán – Agenturu pro ochranu osobních údajů (AZOP) se sídlem v Záhřebu, Selska cesta 136, HR 10 000 Záhřeb a e-mailovou adresou [email protected].
Veškeré žádosti a připomínky týkající se osobních údajů shromažďovaných Společností se vznášejí písemně a adresují pověřenci pro ochrany osobních údajů. Žádost musí obsahovat adresu elektronické pošty, kterou jste uvedli při registraci, a také adresu elektronické pošty, na kterou si přejete obdržet odpověď (pokud není shodná s adresou, ze které jste žádost odeslali). Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti je [email protected]. Společnost si vyhrazuje právo požadovat od vás další informace za účelem potvrzení vaší identity, respektive oprávněnosti podávat žádost jménem třetí strany.


BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Naším zvláštním posláním je v plném rozsahu zajistit ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, prozrazením nebo vymazáním, a to bez ohledu na místo jejich uložení nebo zpracování a formát, ve kterém jsou uchovávány. Zvláštní pozornost věnuje Společnost zapojení vysoce profesionálních počítačových řešení a standardů.

Společnost využívá uznávané standardy zabezpečení informací:
– aplikujeme technická a organizační ochranná opatření vycházející z analýzy rizik,
– usilujeme o minimalizaci vystavení údajů rizikům na všech úrovních podnikání a zkoumáme organizační a technická ochranná opatření,
– kontrolujeme shromažďování údajů i způsoby jejich ukládání a zpracovávání,
– je-li to možné, údaje chráníme, pseudonymizujeme a anonymizujeme,
– přístup k osobním údajům omezujeme takovým způsobem, že k nim mají přístup pouze ty osoby, které je potřebují pro výkon profesionálních úkolů a které jsou povinny dodržovat přísné zásady mlčenlivosti.

Bez ohledu na výše uvedené zásady ochrany osobních údajů vám doporučujeme, abyste sami podnikli kroky k zajištění svých osobních údajů (včetně příslušného hesla) a abyste se po použití internetového portálu vždy odhlásili. Pokud budou osobní údaje, které zpracováváme, přeneseny mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, protože je to nutné k tomu, aby se mohla technicky provést služba požadovaná uživatelem, přijme Společnost přiměřené kroky k tomu, aby subjekty, jimž se údaje poskytují a jež se nacházejí mimo EU, přijaly příslušná opatření ochrany zmíněných údajů a aby zajistily ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY


Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky ovládané jiným subjektem (jako je Facebook, Google, Instagram apod.), která má své vlastní specifické zásady ochrany osobních údajů, a proto vás vyzýváme, abyste se ještě předtím, než jim nějaké osobní údaje poskytnete, seznámili s jejich podmínkami používání zásadami ochrany osobních údajů. Za tyto webové stránky ani za subjekty, které je v souvislosti s ochranou soukromí ovládají, nenese Společnost žádnou odpovědnost.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT


Doba, po kterou společnost osobní údaje uchovává, je omezena na absolutní minimum, a v souladu s tím Společnost předepisuje lhůty pro uchovávání a pravidelnou kontrolu určitých osobních údajů, aby nebyly uchovávány déle, než je to pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nezbytně nutné.

Po uplynutí této lhůty Společnost osobní údaje maže, a pokud jsou některé údaje potřebné pro účely sestavování statistických ukazatelů a analýz, archivaci či jakýkoli jiný oprávněný zájem, podniká veškerá opatření k anonymizaci těchto osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Společnost používá cookies. Pravidla používání a účelu cookies naleznete zde.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly přijaty v listopadu 2020.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli provést změny, úpravy a/nebo doplnění těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Veškeré změny Zásad budou zveřejněny na internetovém portálu Společnosti www.villasholiday.com a případně vás o nich budeme také dodatečně informovat, tedy pokud uvážíme, že je to nutné (např. v případě větších nebo významnějších změn/doplnění).

PRODUKTY, KTERÉ NABÍZÍME NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.villasholiday.com, JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Ubytování v luxusních vilách a rekreačních domech
Ubytování v dalších typech rekreačních objektů
Organizování doplňkových aktivit pro hosty
Ceny jsou uvedeny pro každý objekt zvlášť, a to pod každým objektem.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ A SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH POUŽITÍ

Společnost Mondo Ferio d.o.o. se zavazuje poskytovat ochranu osobních údajů zákazníků, a sice shromažďováním pouze nezbytných, základních údajů o zákaznících / uživatelích, které jsou potřebné k plnění jejích povinností; informováním zákazníků o způsobu využívání shromážděných údajů, pravidelným poskytováním možnosti volby použití jejich údajů, včetně možnosti rozhodnout se, zda chtějí, aby jejich jméno bylo odstraněno ze seznamů používaných pro marketingové kampaně. Všechny údaje o uživatelích jsou přísně střeženy a dostupné jsou výhradně zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují k vykonávání své práce. Všichni zaměstnanci společnosti Mondo Ferio d.o.o. i obchodní partneři nesou odpovědnost za dodržování zásad ochrany soukromí.

Naše ceny jsou uváděny v různých měnách, nicméně všechny platby probíhají v měně chorvatské. Částka strhávaná prostřednictvím kreditní karty z účtu zákazníka je vypočítávána převodem ceny v cizí měně na měnu chorvatskou (HRK), a to podle aktuálního devizového kurzu Chorvatské národní banky. Při strhávání dané částky z poskytnuté kreditní karty je tato částka převáděna na místní měnu zákazníka, a to podle směnného kurzu skupiny, do které patří jeho banka. Během celého procesu může dojít ke vzniku nepatrného rozdílu mezi výslednou cenou a cenou původně uvedenou v naší nabídce nebo na webové stránce.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ PŘENOSU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako vykonavatel autorizace a účtování plateb z kreditních karet nakládá systém WSPay s osobními údaji coby jejich zpracovatel a s osobními údaji nakládá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a v souladu s přísnými pravidly nařízení PCI DSS L1 o ochraně registrace a přenosu údajů.

Jako nejvyšších stupňů ochrany při zápisu a přenosu údajů používá systém WSPay certifikát SSL 256bitového šifrování a kryptografický protokol TLS 1.2.

Osobní údaje používány za účelem autorizace a účtování cen, respektive za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo na základě Smlouvy, jsou považovány za údaje důvěrné.

K naplnění Smlouvy (autorizaci a naúčtování ceny) jsou potřebné následující osobní údaje zákazníka:

· Jméno a příjmení

· E-mail

· Telefon

· Adresa

· Místo

· Poštovní směrovací číslo

· Země

· Typ karty

· Číslo karty

· Platnost karty

· CVV kód karty

Systém WSPay tyto osobní údaje nezpracovává ani nepoužívá, s výjimkou účelu naplnění smlouvy o autorizaci a naúčtování ceny.

Systém WSPay zaručuje splnění všech podmínek stanovených platnými předpisy o ochraně osobních údajů pro zpracovatele osobních údajů, zejména pak přijetí všech nezbytných technických, organizačních a bezpečnostních opatření, což potvrzuje zejména certifikátem PCI DSS L1.

PROHLÁŠENÍ O VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU WSPAY

Společnost Mondo Ferio d.o.o. (prodejní místo) používá systém WSPay pro on-line platby.

WSPay je bezpečný systém pro on-line platby, platby v reálném čase, platby kreditními a debetními kartami i další platební metody. Zákazníkovi i obchodníkovi poskytuje WSPay bezpečný zápis a převod zadaných údajů o kartách, což je potvrzeno i certifikátem PCI DSS, kterým WSPay disponuje. Jako nejvyšších stupnů ochrany při zápisu a převodu údajů používá WSPay certifikát SSL 256bitového šifrování a kryptografický protokol TLS 1.2.