+385 52 500 401 - 08:00 - 22:00

Všeobecné obchodní podmínky podnikání

Všeobecné obchodní podmínky podnikání turistické agentury

MONDO FERIO d.o.o. turistická agentura, cestovní ruch a služby, z Novigradu,
Svetog Antona 36, osobní identifikační číslo (OIB): 86304016104 (dále jen „Agentura“)


1. ÚVOD


Agentura byla založena podle chorvatského práva a její hlavní činností je poskytování služeb v cestovním ruchu, resp. zprostředkování prodeje ubytovacích kapacit.

Agentura zajišťuje hostu službu ubytování v souladu se zveřejněnými informacemi dostupnými na webové stránce www.villasholiday.com a podle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací.

Agentura poskytuje své služby svým jménem, ovšem na účet pronajímatele, resp. při dojednávání a realizaci ubytování působí mezi hostem a pronajímatelem jako zprostředkovatel.

Pod pojmem host (hosté) se ve smyslu těchto Všeobecných podmínek rozumí osoba, na jejíž jméno je nabídka vystavena, resp. která potvrdila rezervaci, a dále všechny osoby, jež s ní v ubytovacím zařízení pobývají.

2. REZERVACE A ZPŮSOBY ÚHRADY

Dotazy a rezervace ubytování jsou přijímány elektronickou cestou, písemně na poštovní adresu nebo osobně v sídle Agentury.

Agentura poskytuje hostu veškeré relevantní informace týkající se služby a nabízí mu možnost pojištění případných škod způsobených v zařízení.
Na každou žádost hosta zašle Agentura nabídku, přičemž uhrazením zálohy host rezervaci potvrdí. Během provádění rezervace je host povinen poskytnout informace, které od něj rezervační proces vyžaduje.
Pro potvrzení rezervace je nutné uhradit zálohu ve výši 30 % z ceny, přičemž zbývající část ceny host zaplatí nejpozději 30 dní před příjezdem.
Potvrzením rezervace host v plném rozsahu přijímá tyto Všeobecné podmínky podnikání, jež se rovněž v plném rozsahu vztahují na smluvní vztah mezi hostem a Agenturou.

Úhradu je možné provádět:

ON-LINE PROSTŘEDNICTVÍM KREDITNÍCH KARET

Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Discover, DinersClub.

Veškeré transakce a údaje jsou zajištěny a chráněny certifikátem SSL prostřednictvím našeho poskytovatele služby on-line plateb.

BANKOVNÍM PŘEVODEM ZE ZAHRANIČÍ

Hosté ze zahraničí mohou své rezervace hradit bankovním převodem na náš devizový účet. Náklady banky odesílatele i příjemce nese v plné výši host.

Platební údaje jsou následující:

MONDO FERIO d.o.o. turistička agencija, turizam i usluge

Novigrad, Svetog Antona 36

OIB: 86304016104

Daňové číslo: HR 86304016104

Žirový účet: IBAN HR8424020061100992069

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Po připsání zálohy na účet obdrží host e-mail s potvrzením provedené platby. Po připsání plné ceny pobytu na účet obdrží host e-mail s potvrzením o provedené platbě, které slouží také jako poukaz.

3. POBYTOVÁ DAŇ


V souladu s platným zákonem Chorvatské republiky o pobytové dani hradí host pobytovou daň souběžně s úhradou ubytovací služby, přičemž tato daň je součástí ceny ubytování.

4. CENA UBYTOVÁCÍ JEDNOTKY


Cena ubytování zahrnuje základní ubytovací službu specifikovanou v nabídce.
Speciální služby v ceně ubytování zahrnuty nejsou a host je platí zvlášť (příplatek za domácí mazlíčky, záloha na náhradu škod – není-li sjednáno pojištění, příplatek za závěrečný úklid). Zájem o doplňkové služby musí host nahlásit v době rezervace, v opačném případě Agentura neručí za to, že budou dané služby dostupné.
Agentura si vyhrazuje právo na změnu zveřejněných cen (v případě změny ceny ubytování ze strany poskytovatele služby nebo v případě změny směnného kurzu).
Pokud ke změně dojde před uhrazením zálohy a/nebo potvrzení rezervace ze strany hosta, bude Agentura hosta o změně ceny informovat.


Hostům, kteří uhradili zálohu na konkrétní rezervaci, Agentura garantuje cenu ubytování uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě zálohu uhradili. Pokud po uhrazení zálohy dojde ke změně směnného kurzu sjednané měny nebo ke zvýšení poplatků za některé služby, jež mají vliv na cenu zájezdu a o nichž Agentura v době vypracování nabídky nemohla mít tušení, má Agentura právo navýšit cenu nejpozději 30 dní před realizací daného pobytu. Pokud by navýšení ceny představovalo více než 10 % ceny uvedené v potvrzení rezervace, má host právo rezervaci zrušit s tím, že má rovněž právo na vrácení do té doby zaplacených prostředků (snížených o bankovní poplatky), ovšem bez nároku na jakékoli další náhrady či odškodnění.
Směnný kurz, podle kterého se stanoví cena, je uveden v potvrzení rezervace.5. KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB


Ubytovací jednotky jsou popsané v souladu s oficiální kategorizací, kterou zajišťuje a za kterou je odpovědný pronajímatel.
Informace, jež Agentura hostu poskytuje, ji zavazují výhradně ve věci popisu a fotografií zveřejněných na webové stránce www.villasholiday.com.6. ZRUŠENÍ REZERVACE

V případě, že host rezervaci zruší, záloha uhrazená za účelem potvrzení rezervace ve výši 30 % z celkové sjednané ceny ubytování je stejně jako i ostatní částky uhrazené Agentuře nevratná.

Pokud host zruší rezervaci, budou mu účtovány následující storno poplatky:
– Bezplatné storno během 24 hodin od okamžiku provedení rezervace.
– Zrušení rezervace oznámeno 31 a více dní před příjezdem: účtováno 30 % z celkové ceny rezervace
– Zrušení rezervace oznámeno alespoň 30 a nejpozději 1 dní před příjezdem: účtováno 100 % z celkové ceny rezervace
– Zrušení rezervace v den příjezdu nebo nedostavení se: účtováno 100 % z celkové ceny rezervace.

Za datum zrušení rezervace je považováno datum přijetí oznámení o zrušení rezervace. V případě nedostavení se či nenahlášeného pozdního příjezdu si agentura ponechává plnou cenu rezervace.

Výše uvedená pravidla se nevztahují na případy zrušení rezervace provedené během 21 dní zbývajících do dne začátku využívání služby – tzv. last minute rezervace – v takových případech nemá host právo na vrácení žádných prostředků.

V případě zrušení služby stranou pronajímatele bez udání oprávněného důvodu nemá pronajímatel ze strany Agentury nárok na žádnou náhradu. Agentura v takovém případě veškeré hostem uhrazené prostředky (kromě své provize) použije na zajištění jiného ubytovacího objektu, který si host vybere, a to s tím, že pronajímatel je případný rozdíl v ceně druhého (náhradního) ubytování povinen doplatit.

Pokud ke zrušení rezervace dojde v důsledku vyšší moci či výjimečných okolností (válka, nepokoje, teroristický útok, přírodní katastrofa, různé epidemie a pandemie) je pronajímatel povinen Agentuře vrátit veškeré zaplacené prostředky a host má právo na vrácení uhrazených prostředků nebo na alternativní ubytovací termín (po domluvě s pronajímatelem a Agenturou).


7. POVINNOSTI HOSTA


Host je povinen:
– v době splatnosti uhradit zálohu a cenu ubytování, mít k dispozici potřebné cestovní doklady a včas si zajistit veškeré náležitosti (je-li to nutné),
– respektovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky respektive cílového státu a států, přes které bude cestovat, nebo ve kterých bude pobývat,
– při příjezdu do cíle předložit poskytovateli služeb doklad o uhrazení těchto služeb (poukaz Agentury),
– ověřit, zda potřebuje pro vstup na území Chorvatské republiky vízum a pokud ano, včas si jej zajistit,
– dodržovat domovní řád ubytovacího zařízení a v případě jeho porušení v dobrém úmyslu spolupracovat s poskytovatelem služby.

8. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Počet hostů

V kteroukoli dobu může být v ubytovacím zařízení ubytováno maximálně tolik osob, kolik je uvedeno v potvrzení rezervace.

Stany a karavany

Na ubytovacím zařízení nebo vedle něj je zakázáno stavět stany, karavany apod.

Domácí mazlíčci a alergie

Možnost příjezdu s domácími mazlíčky a podmínky, za kterých je jejich případný příjezd povolen, jsou uvedeny v popisu ubytovacího zařízení. Všichni domácí mazlíčci musejí být včas očkováni proti vzteklině a všem dalším chorobám v souladu s platnými předpisy, o čemž je hosty nutné včas informovat ještě před samotným rezervováním ubytování.
Pobyt domácích mazlíčků v ubytovacím zařízení je výhradní odpovědností hosta a je vyloučena jakákoli případná odpovědnost pronajímatele či Agentury za jakékoli případné nemoci či zranění, která by se mohla u zvířat během pobytu vyskytnout.
Agentura nenese odpovědnost za alergické reakce hostů, ke kterým by mohlo v ubytovacím zařízení dojít.

Nově postavené objekty

Při rezervování nově postavených ubytovacích zařízení si hosté musejí být vědomi možnosti, že nově postavený objekt může případně vykazovat jisté vlastnosti zapříčiněné podmínkami a okolnostmi výstavby, respektive působením atmosférických vlivů (např. nevzrostlá tráva, odlišné rostlinstvo, měkká půda atd.), za což Agentura nenese žádnou odpovědnost.

Hluk

Hosté jsou povinni zdržet se rušení veřejného pořádku a klidu hlučením a povykem.
Reprodukce hudby o hlasitosti nad hladinou zbytkového hluku není po 22:00 povolena.

Bazény, hřiště, grily, infrastruktura

Některá ubytovací zařízení mají bazény nebo jiné vodní plochy, hřiště a prostory pro grilování.
Host souhlasí s tím, že využívání těchto zařízení je jeho výhradní odpovědností, respektive odpovědností osob, jež s ním v ubytování pobývají. Děti mladší 18 let musejí být pod neustálým dohledem dospělé osoby – jednoho z hostů. Otevřený oheň či žhavé uhlíky musí hosté uhasit a vyloučit možnost opětovného samovznícení.
Jednotlivá zařízení infrastruktury (kryty instalací, rozvodné skříně, kamerový systém) nejsou určeny k manipulaci.

Domovní řád

Každé ubytovací zařízení má vlastní domovní řád, který je umístěný na viditelném místě. Host je povinen si domovní řád podrobně prostudovat a po celou dobu svého pobytu jej dodržovat.

Příjezd a odjezd

Host je povinen opustit ubytovací zařízení do 10:00 a přijíždějící hosté jej mohou začít využívat od 16:00. Pokud host opustí zařízení po 18:00, je povinen uhradit pronajímateli plnou cenu ubytování za další den.

Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel je dostatečným důvodem k ukončení pronájmu s okamžitou platností, přičemž hosté jsou povinni do 2 (dvou) hodin ubytovací zařízení trvale opustit, a to bez práva na jakoukoli náhradu či odškodnění za nevyužité služby.

9. ZAVAZADLA A OSOBNÍ VĚCI


Agentura hostům doporučuje, aby si na svá zavazadla a osobní věci dávali zvýšený pozor a aby peníze a cennosti uchovávali v trezoru, který se v ubytovacím zařízení nachází. Agentura nenese odpovědnost za zavazadla, osobní věci, peníze ani cennosti, u nichž v ubytovacím zařízení dojde ke zničení, ztracení, poškození nebo odcizení, přičemž hostům doporučuje, aby takové okolnosti neprodleně hlásili na příslušné policejní stanici, nebo aby se s žádostí o pomoc při takovém hlášení obrátili na pronajímatele.

10. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ


Agentura dává na vědomí, že spotřebitel, respektive host, má právo podat písemnou stížnost na služby, které mu Agentura poskytla, a to prostřednictvím klasické nebo elektronické pošty na následujících adresách:

MONDO FERIO d.o.o.

Adresa sídla: Sveti Anton 36, 52466 Novigrad

E-mail: [email protected] 

Agentura bude na stížnost písemně reagovat ve lhůtě 15 dní od jejího přijetí, a to takovou cestou, jakou jí byla daná stížnost zaslána.

11. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se Agentura řídí zásadami o ochraně osobních údajů, jež jsou dostupné zde.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Na všechny ostatní vztahy, jež tyto Všeobecné podmínky odpovídajícím způsobem výslovně neupravují, se vztahují příslušná ustanovení chorvatského práva. Případné spory, které by nebyly vyřešeny smírně či dohodou, bude řešit soud, jehož skutečnou příslušnost určuje sídlo Agentury.
Agentura si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit a/nebo doplnit, což pak zveřejní na svých webových stránkách www.villasholiday.com a případně o tom bude dodatečně informovat také hosta, vyhodnotí-li, že je to nutné (např. v případě větších nebo významnějších změn/doplnění).


[1] Jako referenční směnný kurz se používá střední kurz Chorvatské národní banky platný v den vypracování nabídky pro rezervaci